Upravni odbor Nevladine fondacije “Ima ljudi“ na osnovu člana 26 Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list CG", br. 39/2011 i 37/2017) i člana 11 Statuta Fondacije “Ima ljudi“, na sjednici održanoj dana 01.09.2022.godine donosi

PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA SREDSTAVA POSREDSTVOM FONDACIJE “IMA LJUDI”


Često upotrijebljivani termini i definicije:
Fondacija Fondacija “Ima ljudi”, upisana u Registar NVO pod rednim brojem 391, Rješenjem Ministarstva javne uprave broj 01-UPI-08-056/21-2338/2 od 15.12.2021. godine.
Inicijator Predstavlja fizičko ili pravno lice koje je podnijelo zahtjev Fondaciji za otvaranje korisničkog naloga i iniciranje humanitarne akcije prikupljanja finansijskih sredstava i popunilo online prijavni formular
Korisnik Predstavlja fizičko i pravno lice kome je Fondacija odobrila zahtjev za otvaranje korisničkog naloga i pokretanje humanitarne akcije na platformi humanost.com
Platforma Platforma humanost.com predstavlja informacioni sistem/softversko rješenje,putem koga se odvija prikupljanje sredstava i informisanje o prikupljenim iznosima namijenih humanitarnoj akciji
Akcija Humanitarna akcija prikupljanja sredstava putem platforme humanost.com
Donator Lice koje vrši uplatu novčanih sredstva bilo kojim oblikom plaćanja za potrebe konkretne humanitarne akcije pokrenute na Platformi ili bez opredjeljivanja zapotrebe bilo kojeg Korisnika platforme, buduće projekte Fondacije ili finansiranje Fondacije
Uslovi korišćenja Set pravnih pravila i tehničkih uslova kojima se reguliše i ugovara međusobni odnos između Korisnika i Fondacije sa kojim se Inicijator upoznaje i saglašava prilikom podnošenja zahtjeva Fondaciji
Zajednička kasa Zajednička kasa Fondacije su računi na koje se prikupljaju sredstva na ime donacija, koja nisu usmjerena na pojedinačne Korisničke račune
Korisnički račun Žiro i devizni računi na koje se uplaćuju donacije namijenjene pojedinačnom Korisniku, prikupljene direktnim uplatama na isti račun ili SMS uplatama na podbroj Korisnika

Član 1 – Predmet Pravilnika

Ovim Pravilnikom reguliše se procedura podnošenja zahtjeva Fondaciji za dobijanje statusa Korisnika, ostvarivanje statusa Korisnika, uslovi pod kojima Korisnici mogu koristiti sredstva Fondacije, kao i način i troškovi prikupljanja sredstava.

I KORISNIČKI STATUS

Član 2 – Uslovi za dobijanje statusa Korisnika

Korisnik Fondacije može postati svako lice koje dostavi potrebnu dokumentaciju i kome je za realizaciju akcije potrebna finansijska pomoć veća od 500,00 (petstotina) eura, a čiji zahtjev usvoji Fondacija.

Član 3 - Dokumentacija neophodna za pokretanje akcije na platformi humanost.com

Za pokretanje akcije na platformi humanost.com neophodno je adekvatno ispuniti online prijavni formular na pomenutoj platformi.

Inicijator je obavezan da prilikom podnošenja prijavnog formulara navede i iznos sredstava koje je potrebno prikupiti za ostvarivanje ciljeva zbog kojih zahtijeva otvaranje korisničkog naloga, kao i žiro račun na koji je potrebno prenijeti sredstva, te sve druge podatke koji su zahtijevani prijavnim formularom.

U okviru formulara neophodno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju.

Za pravno lice:

 • Dokument koji dokazuje postojanje organizacije (Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata,izvod iz registra NVO)
 • Logotip organizacije
 • Fotografije vezane za akciju (trenutno stanje, predračuni, medicinska i druga dokumentacija)

Za fizičko lice:

 • Dokument koji dokazuje identitet (pasoš, lična karta)
 • Fotografije vezane za akciju (trenutno stanje, predračuni medicinska i druga dokumentacija)

Inicijator je obavezan da, uz prethodnu dokumentaciju, dostavi Fondaciji i odgovarajuću notarski ovjerenu izjavu lica za koje se sredstva prikupljaju da je isto saglasno sa akcijom prikupljanja. Ukoliko je riječ o maloljetnom licu, ista izjava mora biti potpisana od strane roditelja/staratelja.

Fondacija je ovlašćena da prije otpočinjanja akcije, kao i tokom cijelog trajanja akcije, zatraži dostavljanje dokumentacije koja je zahtijevana prijavnim formularom, a nije dostavljena, kojoj je važenje isteklo u međuvremenu ili su se stekli razlozi za sumnju u njenu vjerodostojnost. Prikupljena sredstva neće biti isplaćena Korisniku sve dok isti ne obezbijedi cjelokupnu zahtijevanu dokumentaciju.

Fondacija je ovlašćena da zatraži i dodatnu dokumentaciju, ukoliko ocijeni da dostavljena dokumentacija nije dovoljna da bi se na osnovu iste moglo zaključiti o opravdanosti pokretanja akcije na platformi humanost.com ili isplati prikupljenih sredstava.

Tražena i dostavljena dokumentacija neće ni na koji način biti zloupotrijebljena ili korišćena u bilo koje druge svrhe osim za potrebe sprovođenja predmetne humanitarne akcije.

Član 4 – Administratorski tim

O dobijanju korisničkog statusa i pokretanju akcije na platformi humanost.com odlučuje Administratorski tim koji imenuje Fondacija.

Članovi Administratorskog tima imenuju se ili razrješavaju Odlukom Upravnog odbora Fondacije.

Administratorski tim odlučuje o svakom zahtjevu pojedinačno.

O otvaranju naloga, tim odlučuje jednoglasnom odlukom svih članova.

Ukoliko svi članovi tima daju pozitivno mišljenje, Fondacija odobrava Inicijatoru status Korisnika i pokretanje humanitarne akcije putem platforme humanost.com.

Fondacija ima diskreciono pravo da otvara naloge po redosljedu koji nalažu razlozi hitnosti i konkretna trenutna procjena Fondacije.

Fondacija na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi odluku o otvaranju Korisničkog naloga na osnovu ispunjenosti uslova i mogućnosti Fondacije i ima pravo da odbije otvaranje profila bez daljih obrazloženja.

II PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA I FONDACIJE

Član 5 - Prava Korisnika

Korisnik ima pravo da, u skladu sa ovim Pravilnikom i do iznosa koji je naveo u prijavnom formularu, koristi sredstva prikupljena prilikom humanitarne akcije putem platforme humanost.com.

Korisnik može u bilo kom trenutku da prekine prikupljanje sredstava iz bilo kog razloga.

Član 6 – Način prenosa sredstava na račun Korisnika

Po završetku akcije, odnosno 50 dana nakon završenog obračunskog perioda za zadnju poslatu donatorsku poruku ka podbroju tog korisnika, Fondacija će izvršiti transfer prikupljenih sredstava, umanjenih za iznos administrativnog troška, na račun Korisnika koji je dostavio prilikom popunjavanja online formulara na platformi humanost.com.

Fondacija ne vrši isplate u gotovom novcu niti ima kontrolnu funkciju nad sprovođenjem akcije, već je po prenosu sredstava sa računa Fondacije na račun Korisnika, cjelokupna odgovornost organizacije i sprovođenja akcije na Korisniku.

Sredstva dobijena putem SMS-a će biti isplaćena na korisnički račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.

Sredstva se mogu staviti na raspolaganje Korisniku:

 • Kada korisnik prikupi sredstva u cjelokupnom iznosu
 • Kada korisnik želi da prekine akciju prije završetka akcije (prikupljanja cjelokupnog iznosa sredstva navedenih u prijavnom formularu)
 • Kada se ne prikupe potrebna sredstva u zahtijevanom i dogovorenom roku

Sredstva se mogu koristiti ranije (prije zahtijevanog i dogovorenog roka za prikupljanje sredstava) isključivo ukoliko se dobije pisano odobrenje od strane Fondacije.

U slučaju iz člana 5 stava 2 ovog Pravilnika kada Korisnik zahtijeva prekid prikupljanja sredstava, iznos prikupljenih sredstava će biti umanjen za iznos administrativnog troška, nakon čega će biti prenesen na račun Korisnika.

Na korisničkom računu se prikupljaju sredstva do iznosa određenog formularom, nakon čega Fondacija sredstva uplaćena nakon zaključivanja akcije prebacuje u Zajedničku kasu.

Fondacija ne može da utiče na brzinu prikupljanja sredstava, kao ni na ukupan iznos prikupljene finansijske pomoći, i nije u obavezi da sprovodi namjensku akciju prikupljanja sredstava ni za jednog pojedinačnog Korisnika Fondacije.

Član 7 – Administrativni trošak

(nenaplaćene SMS poruke, bankarske provizije, kursne razlike...)

Iznos predviđen formularom koji podrazumijeva ukupna potrebna sredstva za realizaciju akcije, se uvećava za 9% na ime administrativnog troška, radi pokrića troškova nastalih u vezi plaćanja, kursnih razlika, bankarskih provizija i nenaplaćenih donatorskih SMS poruka.

Član 8 – Obaveze Korisnika

Korisnik Fondacije ima obavezu da:

 • Fondaciji dostavlja istinite i vjerodostojne podatke i dokumente
 • Poštuje akte Fondacije, a prije svega ovaj Pravilnik i Uslove korišćenja
 • Poštuje integritet Fondacije, na način što će u javnosti saopštavati samo istinite podatke o uslugama Fondacije, uzdržavajući se od objavljivanja podataka koji su aktima Fondacije ili drugim propisima označeni kao tajna
 • Upućuje Donatore da donacije uplaćuju isključivo na Korisnički račun dodijeljen od strane Fondacije, te da donatore i javnost uvijek obavještava da je Korisnik Fondacije

Kršenjem bilo koje obaveze od strane Korisnika, Fondacija ima pravo na raskid ugovora sa Korisnikom.

U slučaju da dođe do raskida ugovora usljed kršenja gore navedenih obaveza od strane Korisnika ili se u toku trajanja akcije prikupljanja sredstava ustanove određene zloupotrebe na strani Korisnika, Fondacija zadržava pravo da sva prikupljena sredstva na ime tog Korisnika ne isplati istom i prebaci ih u Zajedničku kasu.

Korisnik ima i obavezu da prikupljena i isplaćena sredstva troši isključivo u skladu sa namjenom i dokumentacijom iz člana 3 ovog Pravilnika. U slučaju kršenja ove obaveze, Korisnik se obavezuje da vrati Fondaciji sva prikupljena i isplaćena sredstva

Član 9 - Prava Fondacije

Fondacija ima pravo da:

 • Koristi podatke dostavljene od strane Korisnika radi prikupljanja donacija
 • Kontaktira nadležnu ustanovu ili instituciju radi provjere i prikupljanja informacija, a u vezi sa podacima dostavljenim od strane Korisnika

Član 10 – Obaveze Fondacije

Fondacija ima obavezu da:

 • Dodijeli poseban žiro i devizni račun za uplate donacija za Korisnika, kao i podbroj za primanje SMS donacija
 • Izvrši transfer prikupljenih sredstava na račun Korisnika dostavljen pri ispunjavanju prijavnog formulara, na način kako je to predviđeno ovim Pravilnikom

Član 11 – Uslovi korišćenja

Uz ovaj Pravilnik imaju se primjenjivati i Uslovi korišćenja, objavljeni na sajtu Fondacije.

Član 12 – Stupanje Pravilnika na snagu

Pravilnik o uslovima korišćenja sredstava i finansiranju rada Fondacije „Ima ljudi“ stupa na snagu odmah nakon usvajanja od strane Upravnog odbora Fondacije.